Hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là gì?

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP