Hướng dẫn

Bài LD1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Bài LD1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Bài LD1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

DOWLOAD MẪU TỜ KHAI  Click Here

Bài LD2: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn

Bài LD2: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn

Bài LD2: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn

Bài LD3: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống

Bài LD3: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống

Bài LD3: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống